Menü
Sepetim

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Taraflar

Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.


A. Alıcı; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

Adı- Soyadı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:


B. Satıcı; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

Ticari Unvanı: Todes Akademik Danışmanlık Eğitim ve Sanayi Ticaret Pazarlama İthalat İhracat Ltd. Şti.

Adresi: Küçük Kayaş Mahallesi, 1806 Sokak, No: 73/A, Mamak/ANKARA


Bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.


2. Tanımlar

Bu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade eder.


BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen bu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan eğitimlere dair elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.


3. Konu

Bu sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar eğitimlerin satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


4. Satıcı Bilgileri

Ticari Unvanı: Todes Akademik Danışmanlık Eğitim ve Sanayi Ticaret Pazarlama İthalat İhracat Ltd. Şti.

Adresi: Küçük Kayaş Mahallesi, 1806 Sokak, No: 73/A, Mamak/ANKARA Telefon: (0312) 3720015

E-posta: info@todesacademy.com


5. Alıcı Bilgileri

Eğitimi Alan Kişi:

Sertifika Teslimat Adresi:

Telefon:

E-posta:


6. Sipariş Veren Kişi Bilgileri

Ad/Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

E-posta:


7. Sözleşme Konusu Hizmet Bilgileri

7.1. Hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde yayındadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili hizmetin temel özellikleri kampanya süresince incelenebilir. 

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar eğitimlerin satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu eğitim hizmetinin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. (KDV Dahil)


Ürün Açıklaması | Adet | Toplam Fiyat:

Ödeme Şekli ve Planı:

Sertifika Teslimat Adresi:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:


8. Fatura Bilgileri

Ad/Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

Fatura teslim: E-Fatura gönderilecek


9. Genel Hükümler

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen eğitime ait temel özellikleri, fiyatı, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. SATICI, sözleşme konusu hizmeti ve hizmete ait her türlü içeriği eksiksiz teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. SATICI, sipariş konusu hizmetin eksiksiz şekilde yerine getirilmemesi halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. ALICI, sözleşme konusu hizmetin kursiyere teslimi için bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu hizmeti teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5. ALICI, sözleşme konusu hizmetin ALICI’ya tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu hizmeti 3 gün içerisinde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini SATICI’dan talep etme hakkına sahiptir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

9.8. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya hizmetin ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

9.9. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.10. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ALICI’yı bağlar.

9.11. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.12. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgiler, ilgili kurumun garantisindedir.

9.13. Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.


10. Cayma Hakkı

Elektronik ortamda sunulan ses ve görüntülü kayıtlar ile eğitim notlarından oluşan online eğitimler için caymak hakkı kullanılamaz.


11. Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçlar

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


12. Yetkili Mahkeme

ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki il veya ilçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetine, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemelerine tüketici mahkemesine yapabilir.


Bu sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.


13. Bölünebilirlik

İşbu Sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçının, herhangi bir kanun veya düzenleme altında geçersiz, yasadışı ve uygulanamaz ilan edilmesi durumunda geride kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmez veya zarar görmez.


14. Yürürlük

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.


SATICI:

ALICI:

TARİH: